Föreläsare

Ann-Britt Thulin
f.d. Utredare vid Socialstyrelsen

Invigningstal

Ann-Britt Thulin

Ann-Britt Thulin arbetade som utredare vid Socialstyrelsen i drygt tjugo år. Hon var bl.a. projektledare i ett regeringsuppdrag om "Gravida kvinnor med missbruk och barn som lever i familjer med missbruksproblem" som avrapporterades till regeringen 2007. Åren därefter (fram till pension 2015/16) handlade hennes uppdrag mer avgränsat till frågor inom FAS- och FASD-området.

Länk till rapporten från 2007 >>

Läs mer

Frida Dangardt
Docent i klinisk fysiologi och överläkare vid Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias barnsjukhus

Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa – mekanismer och evidensläge

Frida Dangardt


Frida Dangardt är docent och överläkare vid Barnhjärtcentrum på Drottning Silvias barnsjukhus samt ansvarig för alkoholområdet inom regionalt programområde Levnadsvanor i VGR. Hon sitter dessutom med i den expertgrupp som på uppdrag av bl.a. Svensk Förening för Allmänmedicin, Svensk Sjuksköteskeförening, Svenska Barnmorskeförbundet, IOGT-NTO och CERA (Centrum för utbildning och forskning kring riskbruk, missbruk och beroende vid Göteborgs Univerrsitet) tar fram den årliga forskningsrapporten "Alkoholen och samhället".

Läs rapporten från 2020 >>  

Läs mer

Ihsan Sarman
Neonatolog, f.d. barnöverläkare Sachsska barnsjukhuset

Skademekanismer vid alkoholexponering under fosterlivet

Ihsan Sarman

Ihsan Sarman har som barnläkare och tidigare överläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset arbetat med nyfödda och för tidigt födda barn under hela sitt yrkesliv. Han var även initiativtagare och verksamhetsansvarig för Rosenlunds barnhälsovårdsteam i Stockholm, en enhet för barn till föräldrar med alkohol- och/eller drogberoende som öppnade i mars 2014 och dit han fortfarande är knuten efter pensioneringen.

Lär mer om Ihsan >>

Läs mer

Magnus Landgren
Docent, barnneurolog

Fetalt alkoholsyndrom i Sverige idag. Vad vet vi? Vad kan vi? Vad gör vi? Fem perspektiv


Magnus Landgren

Magnus Landgren är barnneurolog och har sedan början av 1990-talet varit verksam som överläkare och chefsläkare vid flera enheter för barnmedicin och barnhabilitering inom Västra Götalandsregionen. Intresset för neuropsykiatriska symtomdiagnoser var det som ledde vidare till intresset för en av orsakerna till symtomen; skador av alkohol under fostertiden.
Läs mer om Magnus >>
  

Läs mer

Leif Svensson
Neuropsykolog

Psykologens utredning - utvecklingsneurologi och neuropsykiatri

Leif Svensson

Leif Svensson har sedan mitten av 1980-talet arbetat med utredning av barn och ungdomar inom BVC, skola, barn- och ungdomsmedicin samt neuropsykiatriska utredningsteam inom Västra Götalandsregionen. Han har i samarbete med Psykologiförlaget AB arbetat fram svenska versioner av flera kognitiva utredningsinstrument samt utbildning och handledning i samband med dessa.  

Sedan drygt 20 år har Leif arbetat med flera forskningsprojekt rörande fetala alkoholspektrumstörningar. Bland annat en 15-årsuppföljning av den s.k. adoptionsstudien samt en elevhälsostudie som delvis undersöker förekomsten av FASD bland barn i årkurs 4. Han arbetar nu med en pågående klinikstudie av barn som utretts inom Barn- och Ungdomsmedicin på Skaraborgs sjukhus. Forskarteamet har genom åren haft nära samarbete med Dr Phil May och hans forskningsteam både i Kannapolis, North Carolina, USA samt i Kapstaden, Sydafrika avseende utförande av prevalensforskning.

Läs mer

Eva Aring
Docent inom klinisk neurovetenskap

Ett nyckelorgan med ett nyckelhål

Eva Aring

Eva Aring är docent inom klinisk neurovetenskap med inriktning mot oftalmologi/ortoptik och forskar framför allt om synen och ögonmotoriken hos barn. Som forskare är Eva Aring delaktig i flera forskargrupper som studerar synsystemets utveckling efter påverkan under och efter graviditet.

Eva Aring har lång erfarenhet av både ledande befattningar och som ortoptist och forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Den kliniska verksamheten har huvudsakligen bedrivits på barnögonmottagningen på Drottning Silvias Sjukhus i Göteborg. Hon är nu sedan höstterminen 2021 involverad i den skandinaviska ortoptistutbildningen vid Göteborgs universitet.

Se Evas senast publicerade artiklar >>

Läs mer

Teodor Poignant
ST-läkare

Beskrivning av en svensk kohort utredd på barnmottagning


Teodor Poignant

Teodor Poignant är ST-läkare i vuxenpsykiatri vid Skaraborgs sjukhus och bedriver sitt forskningsarbete inom specialisttjänstgöringen i Magnus Landgrens forskningsprojekt om FAS.

Läs mer

Valdemar Landgren
Medicine doktor, ST-läkare

FAS - nosologi och förlopp till vuxen ålder


Valdemar Landgren

Valdemar Landgren är medicine doktor och ST-läkare i psykiatri vid Skaraborgs sjukhus.
Läs mer om Valdemar >>
   

Läs mer

Jenny Rangmar
Fil. dr, psykologi

Hur gick det för de alkoholskadade barnen?

Jenny Rangmar

Jenny Rangmar berättar om sin forskning som handlar om vuxna personer med fetalt alkoholsyndrom (FAS). Genom att följa upp personer med FAS i vuxen ålder, som deltog i forskningsstudier som barn, blev det tydligt att alkoholexponering under fostertiden kan ge livslånga svårigheter för de som drabbas. I den här presentationen kommer Jenny Rangmar bland annat att berätta om vilken betydelse en diagnos kan ha för hur det går i livet för personer med FASD. 

Jenny Rangmar har tillsammans med barnläkaren Ihsan Sarman skrivit boken Medfödda alkoholskador hos barn – om FAS och FASD

Läs mer om Jenny >>

Läs mer

Gro CC Løhaugen
PhD, neuropsykolog, verksamhetsansvarig för Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader Helse Sør-Øst

Presentation av Nordens enda kompetenscentrum för barn och unga som exponerats för alkohol och droger under fostertiden

Gro CC Løhaugen

Gro CC Løhaugen är specialist i klinisk psykologi, neuropsykolog och chef för Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader (RK-MR), Helse Sør-Øst ved Sørlandet sykehus i Arendal. 2011 avslutade Gro CC Løhaugen sitt doktorandarbete i ett forskningsprojekt som handlar om långtidsuppföljning av barn med låg födelsevikt, vid institutionen för laboratoriemedicin, barn- och kvinnosjukdomar, medicinska fakulteten, NTNU, Trondheim. Hon har lång erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete med barn som exponeras för droger i livmodern. Leder tillsammans med professor Jon Skranes konferensens andra dag som handlar om diagnos- och utredningsmetodik. 
Läs mer om Gro >>

Läs mer

Jon Skranes
Professor, specialist och överläkare vid Barne- og Ungdomsavdelingen, Arendal, Norge

Presentation av Nordens enda kompetenscentrum för barn och unga som exponerats för alkohol och droger under fostertiden

Jon Skranes


Jon Skranes är chef för Habiliteringstjänsten för barn och unga (HABU) och överläkare inom Regional Kompetansetjeneste - Medfødte Russkader Helse Sør-Øst, Barne- og Ungdomsavdelingen vid Sørlandet sykehus i Arendal. Han är adjungerad professor vid Institutionen för klinisk och molekylär medicin, fakulteten för medicin och hälsovetenskap, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU) i Trondheim. Skranes forskningsarbete är kopplat till påverkad tidig hjärnutveckling hos neonatala riskbarn, särskilt barn födda för tidigt och barn med misstänkt medfödd drogskada.  Leder tillsammans med neuropsykolog Gro CC Lohaugen konferensens andra dag som handlar om diagnos- och utredningsmetodik.
Läs mer om Jon >>

Läs mer

Annika Andersson
Familjehemsförälder

Från spädbarn till vuxen


Annika Andersson

Annika berättar om erfarenheter av att ta emot ett spädbarn med diagnosticerat FAS. Vilka behov har barnet och familjen och vilket stöd behövs från bland annat hälso- och sjukvården och hur det kan förmedlas till socialtjänsten.

Läs mer

Ann Ahlzén Wikberg
Adoptivförälder

Hur bemöts familjer till adoptivbarn som har misstanke om FASD?


Ann Ahlzén Wikberg

Ann har erfarenhet av hur bristen på kunskap inom vården leder till att FASD inte identifieras - eller feldiagnosticeras - och hur det påverkar förutsättningarna att få rätt stöd i vuxenlivet.

Läs mer

Theresa Millqvist
Adoptivförälder

Diagnosens betydelse för förståelse samt den problematik som ryms inom FASD


Theresa Millqvist

Theresa har erfarenhet av hur kunskap om FASD är till hjälp för att kunna förklara och skapa dialog med exempelvis vård, habilitering och skola, samt tydliggöra det behov av stöd och hjälp som behövs nu men även på sikt.

Läs mer